Hjem

Vejlesøparkens Antenneforening blev stiftet den 29. august 2018 med det formål at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med TV-kanaler og internet

Antenneforeningen informerer

Marts 2021


Kære medlemmer 

Vi har modtaget mange tilkendegivelser fra skuffede medlemmer, der havde tilmeldt sig nyt fibernet, og bestyrelsen synes, at det er meget opmuntrende kommentarer.


Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at fortsætte bestræbelserne på at etablere fiberbredbånd i Vejlesøparken. 


Vi er opmærksomme på, at de manglende informationsmøder grundet corona-restriktionerne kan have medvirket til den manglende tilslutning. Men det er nok ikke hele forklaringen, så vi hører gerne fra jer, hvis I mener, at noget burde være gjort anderledes, og om I gennem samtaler med naboer har indtryk af, hvorfor de ikke har ønsket at tilmelde sig.


Vi har i foreningen afholdt udgifter til trykning af tilmeldinger og informationsmateriale, og vi har derfor et lille underskud i kassen. Det er en forudsætning for det videre arbejde, at vi har lidt midler at arbejde med. Vi beder derfor medlemmerne snarest indbetale 50 kr. i kontingent på konto 4467 4467864483.


Hvis der er nogen blandt medlemmerne, der har adgang til billig print mulighed, hører vi gerne fra Jer. Det drejer sig om 3 til 4 udsendelser af 500 stk.


Foreningen ønsker Jer alle en god påske.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vejlesøparkens Antenneforening.

Antenneforeningen informerer

Februar 2021


Weekenden den 30/31 januar omdelte vi tilmeldingsblanket til fiberbredbånd i bebyggelsen. Vi har allerede modtaget en del tilmeldinger. Men vi er ikke i mål endnu. For at opnå en tilstrækkelig økonomi i projektet, er det besluttet, at mindst 150 lejligheder skal tilmelde sig nyt fiberbredbånd, før projektet gennemføres. Så det er nu eller aldrig.


Vi har modtaget en del spørgsmål, hvoraf flere vedrører hvilke forpligtelser, der følger med et medlemskab. Der er ingen andre økonomiske bindinger for beboerne end at betale det løbende kontingent til antenneforeningen, så længe man benytter internettet.

Gælden til leverandøren påhviler antenneforeningen, ikke de enkelte medlemmer. Hvor hurtigt den er tilbagebetalt, afhænger alene af antallet af medlemmer. Enhver beboer kan opsige sit medlemskab med et varsel som angivet i vedtægterne, og enhver forpligtelse ophører.

Ved fraflytning kan den nye beboer overtage det tidligere medlemskab på uændrede betingelser, og enhver forpligtelse ophører for den tidligere beboer.


Et andet spørgsmål vedrører, om man fortsat kan se YouSee’s TV-pakker over YouSee’s kabel-tv, hvis man opsiger sit internetabonnement.

Så længe du betaler TV-abonnement til YouSee, kan du se dine valgte kanaler enten over YouSee’s kabel-tv eller over internettet. Dit internetabonnement hos YouSee kan opsiges samtidig med, at du fortsætter dit TV-abonnement hos YouSee.

Hvis du vælger at opsige dit YouSee TV-abonnement, kan du i stedet se såvel live-tv som tv-on-demand over internettet. Nogle kanaler er gratis, som f.eks. DRTV, andre kræver, at du tegner et abonnement, som f.eks. TV2 og Netflix.


Det er nu, du har muligheden for at tilmelde dig lynhurtigt og stabilt internet til en billig pris. Tag en snak med dine naboer og hjælp dem med eventuelle spørgsmål eller henvis til hjemmesiden vspantenneforening.dk

Antenneforeningen informerer

Januar 2021COVID-19 har fortsat et fast greb om det danske samfund og har medført omfattende restriktioner. Bestyrelsen havde planlagt en række informationsmøder og underskrivelse af kontrakt i november. Informationsmøderne måtte aflyses og leverandøren blev ramt af sygdom. Bestyrelsen har siden den ordinære generalforsamling arbejdet på at nedbringe prisen på selve installationen og finansieringen. Det ser ud til at være lykkedes, og vi har nu underskrevet en kontrakt med leverandøren, Novomatrix, om installation af fiberbredbånd med en tilslutningsafgift på 1300 kr. og derefter et månedligt kontingent på 143 kr., som dækker en 1000/1000 mbit/s internetforbindelse samt administration, drift og service og afdrag på finansieringen. Aftalen er betinget af, at mindst 150 lejligheder tilmelder sig nyt fiberbredbånd.

Vi anser aftalen som værende både væsentlig billigere end noget eksisterende tilbud på internet over YouSee’s coax-kabler og en løsning, der sikrer en hurtig og ikke mindst stabil og fremtidssikret forsyning.


Tidshorisont.

Fristen for tilmelding er 21. februar 2021, hvor det afgøres, om installationen gennemføres. Hvis vi opnår mindst 150 tilmeldinger, vil leverandøren udfærdige en installationsplan, som skal godkendes af Grundejerforeningen.

Derefter vil installationsarbejdet blive igangsat og det forventes afsluttet i sommeren 2021.


Jo flere der tilmelder sig nyt fiberinternet, jo billigere bliver det, og jo billigere fiberinternet, jo flere tilmelder sig.


Antenneforeningen informerer

Februar 2021


Manglende tilslutning


Tak til alle, som har tilmeldt sig vort tilbud om internet. Tilbuddet er så godt, at vi havde forventet langt flere tilmeldinger. Men fristen for tilmeldinger er nu nået, og vi kan konstatere, at der desværre kun er modtaget 110 tilmeldinger. Det er ikke i nærheden af de 150, som var fastsat som mindstegrænse for gennemførelse. Derfor indstiller bestyrelsen foreløbig arbejdet.

 

De tilsagn, som vi har modtaget, er derfor som aftalt ugyldige, og alle er frit stillet.

 

Vi antager, at det er en væsentlig årsag til, at ikke flere har tilmeldt sig, at vi ikke har kunnet afholde ordentlige informationsmøder, og at der derfor kan være en usikkerhed hos nogle beboere.

 

Vi vil overveje at genoptage sagen, når der igen bliver åbnet for forsamlinger, med informationsmøder og andre foranstaltninger.

 

Tilbuddet er for godt til helt at kassere!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vejlesøparkens Antenneforening.

Spørgsmål og Svar

Nu står vi foran den store beslutning. Skal vi installere fiberbredbånd i Vejlesøparken i 2021? Forudsætningen for at det bliver til noget er, at vi opnår mindst 150 tilmeldinger. Jo flere, jo billigere for alle – men 150 er minimum for at vi går i gang.


Antenneforeningen har forhandlet sig frem til en internetløsning, som nu tilbydes alle beboere iVejlesøparken.

        Tilmelding skal afleveres senest 21. februar 2021 i postkassen ved ejendomskontoret.

Det er som sagt en forudsætning for etablering af fiberbredbånd, at der opnås tilmeldinger fra mindst 150 lejligheder. Tal med din nabo om det, så vi bliver så mange som muligt.

      For hvis vi ikke bliver mindst 150 lejligheder tilmeldt, gennemføres installationen af nyt fiberbredbånd ikke. Det er nu eller aldrig.


Tilslutningsafgiften på 1300 kr. er tjent hjem på ca. et år. Ved tilmelding forpligter du dig til at betale en tilslutningsafgift på 1.300 kr., som består af et startgebyr på 300 kr. samt en kontant investering i foreningens fibernet på 1.000 kr., som evt. kan afdrages med 50 kr. pr. måned over 24 måneder.


Der er ingen andre økonomiske bindinger for beboerne end at betale det løbende kontingent til antenneforeningen, så længe man benytter internettet.

Gælden til leverandøren påhviler antenneforeningen, ikke de enkelte medlemmer. Hvor hurtigt den er tilbagebetalt, afhænger alene af antallet af medlemmer.

Enhver beboer kan opsige sit medlemskab med et varsel som angivet i vedtægterne, og enhver forpligtelse ophører.

Ved fraflytning kan den nye beboer overtage det tidligere medlemskab på uændrede betingelser, og enhver forpligtelse ophører for den tidligere beboer.


Antenneforeningen leverer en 1000/1000 Mbit/s internetforbindelse med en garanteret hastighed på minimum 500/500 Mbit/s. Der skal betales et månedligt kontingent til foreningen på 143 kr., der dækker adgang til fiberbredbånd, support og teknisk assistance, drift og vedligeholdelse 69 kr., afdrag på finansieringen af installationen 50 kr. og administration og diverse 24 kr.

Dette er en yderst fordelagtig pris i forhold til fx YouSee. Se YouSee.dk for seneste tilbudspriser.


Antenneforeningen ønsker, at så mange som muligt er klar til at følge med over i fremtidens løsning, fiberbredbånd. Da der naturligvis er en del spørgsmål, har vi nedskrevet en del ”spørgsmål og svar,” som vi håber kan give dig svar på det, som du er usikker på.


Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til vsp.antenneforening@gmail.com eller sende en meddelelse fra foreningens hjemmeside https://vspantenneforening.dk/ under menu-punktet ’Bestyrelse’.


Spørgsmål: Kan jeg tilmelde mig fiberbredbånd efter tilmeldingsfristens udløb


Svar: Ved fristens udløb 21. februar 2021 afgøres det, om der er mindst 150 tilmeldinger. Er der ikke mindst 150 tilmeldinger, nedlægges foreningen og der installeres ikke nyt fiberbredbånd.

Er der mindst 150 tilmeldinger, er det muligt at tilmelde sig helt frem til at nettet installeres i din opgang.

Tilmeldinger efter færdiggørelse af installationen vil blive ca. 1.000 kr. dyrere, da der skal foretages gennemboring fra trappeopgang og installation i lejligheden, og der skal betales for ekstra kørsel.


Spørgsmål: Hvad sker der når jeg fraflytter lejligheden


Svar: På generalforsamlingen i september 2020 blev der vedtaget nogle Regler for til- og framelding af internet, se https://vspantenneforening.dk/ under menu-punktet ’Referater’.


Her er et uddrag af reglerne:

En beboer fraflytter bebyggelsen eller melder sig ud.

Enhver beboer kan opsige sit medlemskab med et varsel som angivet i vedtægterne og er herefter uden forpligtelse over for foreningen. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb fra foreningen. Ved fraflytning kan den nye beboer overtage det tidligere medlemskab på uændrede betingelser, dvs. har det tidligere medlem valgt en rateordning, så videreføres denne. Har det tidligere medlem betalt en kontant finansieringsafgift, overtages denne af det nye medlem.

En beboer tilmelder sig foreningen

Hvis beboelsen allerede er tilsluttet foreningens fibernet, overtager den nye beboer den tidligere beboers medlemskab på uændrede betingelser.

Er beboelsen ikke tilsluttet foreningens fibernet, skal det nye medlem selv afholde omkostninger til gennemboring fra trappeopgang, installation af fiberboks, tilslutningsafgift samt finansieringsafgift enten kontant eller via en rateordning.

En beboer flytter til anden lejlighed inden for bebyggelsen.

Ved flytning inden for bebyggelsen kan medlemskabet overføres til en anden bolig eller lokalitet, der er tilsluttet foreningens fibernet, og beboeren overtager den tidligere beboers  forpligtelser på uændrede betingelser. Er beboelsen ikke tilsluttet

foreningens fibernet, skal medlemmet selv afholde omkostninger til gennemboring fra trappeopgang, installation af fiberboks,  tilslutningsafgift samt finansieringsafgift enten kontant eller via en rateordning.


Leverancen

Løsningen leveres af Novomatrix, som har hjemmesiden:http://novomatrix.dk/

Antenneforeningen installerer fiberbredbånd i bebyggelsen med et internetstik i medlemmets lejlighed.

Foreningen leverer en 1000/1000 Mbit/s internetforbindelse med en garanteret hastighed på minimum 500/500 Mbit/s.


Spørgsmål: Hvor monteres netstikket i min lejlighed


Svar: Som standard monteres stikket ved gennemboring fra trappeopgang. I lejlighederne i blok 5 og i lejlighederne MF i blok 4 placeres stikket i stuen mod trappeopgangen.

I lejlighederne i blok 1, 2, 3 og i lejlighederne TH og TV i blok 4 placeres stikket ved hoveddøren.


Spørgsmål: Kan man vælge en anden placering af stikket


Svar: Ja. Da routeren helst skal anbringes centralt i lejligheden, er det naturligvis muligt at vælge en anden placering af internetstikket. Her koster de første 5 meter 400,- kr, herefter 200,- kr. pr. efterfølgende 5 m. Kablet er ret tyndt, rundt og hvidt, og det kan fremføres i en limklemme eller stiftes op. Denne udgift opkræves direkte af Novomatrix.

Antenneforeningen vil fremsende en tilmeldingsblanket inden installationsarbejdet begynder med en skitse over lejligheden, hvorpå du markerer stikkets placering.


Spørgsmål: Skal jeg selv anskaffe en router.


Svar: Ja. Da lejlighederne i Vejlesøparken varierer en del i størrelse, har vi vurderet, at princippet one-size-fits-all ikke er relevant. Der er endvidere en del, der allerede har investeret i egen router.


Spørgsmål: Hvilken router skal jeg vælge.


Svar: Novomatrix anbefaler på deres hjemmeside routere til større og mindre lejligheder og tilbyder, at routeren kan købes hos dem. Se http://novomatrix.dk/boligforening-internet-tv/andet/routere/

Vi har i antenneforeningen afprøvet to routere i mellemstørrelse lejligheder med godt resultat. Det er en TP-LINK Archer AX10 og TP-LINK Archer AX50 begge med den nyeste wifi-teknologi, kaldet WiFi 6. Du kan læse en anmeldelse af AX10 her https://www.gdgtme.com/gadgets/tp-link-archer-ax10-review-wifi-6/ . Prøv dette link til at finde den billigste TP-LINK Archer AX10 https://prisjagt.dk/computere-tilbehor/netvaerk/routere/tp-link-archer-ax10--p5250884 . Og dette til TP-LINK Archer AX50 https://prisjagt.dk/computere-tilbehor/netvaerk/routere/tp-link-archer-ax50--p5250885


Spørgsmål: Kan jeg få hjælp til opsætning af routeren


Svar: Ja. Installationen er meget enkel og let. Du er altid velkommen til at ringe til Novomatrix support med spørgsmål til din router. Det er gratis at ringe eller skrive til supporten på support@novomatrix.dk eller 7022 2200 mandag til fredag mellem 9.00 og 16.00.

Hvis alt andet glipper, når du skal installere din router, kan deres tekniker bookes til et hjemmebesøg, mandag til fredag mellem 9.00 og 16.00. Prisen er kr. 250,- pr. time og der skal bookes min. 1 time. Besøg af tekniker aftales med support på support@novomatrix.dk eller via telefonen på 7022 2200.


Spørgsmål: Skal jeg aflevere min nuværende router tilbage til min tidligere internetleverandør


Svar: Ja, regn med det. De fleste internetleverandører har stillet en wifi-router til rådighed, og denne skal afleveres tilbage, når aftalen opsiges.


Spørgsmål: Hvor skal jeg anbringe min router for at opnå den bedste trådløse forbindelse


Svar: Placer routeren så centralt i lejligheden som muligt.


Spørgsmål: Kan man få fast IP-adresse


Svar: Ja, du må selv lave en aftale med Novomatrix. Det koster 150 kr. i oprettelse og derefter 150 kr. om året.


Spørgsmål: Kan man få IP-telefoni


Svar: Ja, du kan få IP-telefoni, men du må selv lave en aftale med Mifon. Gratis oprettelse. Se deres hjemmeside mifon.dkOpstart og framelding af tidligere abonnement.


Spørgsmål: Hvornår modtager jeg internet over det nye fiberbredbånd.


Svar: Senest en måned før forsyningen med internet starter, vil antenneforeningen give dig besked. Vi giver besked, så du kan opsige dit tidligere internetabonnement i tide.


Spørgsmål: Skal jeg selv opsige mit gamle internetabonnement


Svar: Ja, du er selv ansvarlig for at opsige dit gamle internetabonnement. Send altid en mail, så du har dokumentation for din opsigelse. Nedenfor kan du se, hvordan du skriftligt kan opsige abonnementet.

Normalt er der 30 dages opsigelse, når du er udenfor den typiske bindingsperiode på de første seks måneder. 30 dages opsigelse gør sig gældende hos bl.a.: YouSee, Fullrate, Hiper, Telenor, Telia, Stofa og Kviknet.

Her er mailadressen på en række leverandører:

YouSee: kundeservice@yousee.dk

Hiper: kundeservice@hiper.dk

Fullrate: kundeservice@fullrate.dk

Telenor: kundeservice@telenor.dk

Telia: bredbaandprivat@telia.dk

Stofa: info@stofa.dk

Kviknet: kundeservice@kviknet.dk


Nedenfor er vist en opsigelsestekst:

Hej [indsæt firmanavn på din nuværende udbyder]

Jeg opsiger hermed pr. dags dato [indsæt dato] mit bredbåndsabonnement hos Jer.

Mine oplysninger er følgende:

Navn: [Indsæt fulde navn]

Adresse: [Indsæt adressen]

Postnummer og by: [Indsæt postnummer og by]

Kundenummer/ID: [Indsæt dit kundenummer/ID – det står på din regning eller ordrebekræftelse]

Ligeledes ønsker jeg med øjeblikkelig virkning at opsige mit kontakt-samtykke (permission) hos jer, hvorefter I skal behandle min information efter gældende GDPR-regler (persondata-reglerne).

Bekræft gerne med det samme modtagelsen af denne opsigelse via mail.

Med venlig hilsen

[Indsæt dit navn]


TV


Antenneforeningen står for installation af fiberbredbånd og kabel-TV er derfor ikke en del af antenneforeningens tilbud. Du kan uden videre fortsætte med at se TV, som du plejer.

Så længe du betaler TV-abonnement til YouSee, kan du se dine valgte kanaler enten over YouSee’s kabel-tv eller over internettet. Dit internetabonnement hos YouSee kan opsiges samtidig med at du fortsætter dit TV-abonnement hos YouSee.

Hvis du vælger at opsige dit YouSee TV-abonnement, kan du i stedet se såvel live-tv som tv-on-demand over internettet. Nogle kanaler er gratis, som f.eks. DRTV, andre kræver, at du tegner et abonnement, som f.eks. TV2-Play og Netflix.

Hvis du ønsker at se flere kanaler, kan du lade dig vejlede af nedenstående:

Guides til Chromecast

https://www.pricerunner.dk/

https://www.avxperten.dk/blog/

Om Apple-tv https://www.pricerunner.dk/

Guide til Apple-tv https://onx.dk/tips-tricks/

Hvordan streamer man DR https://www.duka.dk/guides-


Spørgsmål: Hvad er TV-on-demand


Svar: Det er film eller TV-udsendelser, hvor du selv vælger, hvad du vil se og hvornår du vil set det.Mailadresse


Spørgsmål: Jeg har min mailadresse hos YouSee. Kan jeg fortsat bruge den.


Svar: Ja, du kan fortsætte med at bruge din mailadresse hos YouSee. Men du skal betale 75 kr. om måneden for en mailadresse, hvis du opsiger dit internetabonnement.

Vi anbefaler, at du opretter en mailadresse, der er uafhængig af din leverandør. Læs fx

https://www.morgen.dk/it-computer-teknik/pas-paa-de-gratis-e-mail-adresser


Spørgsmål: Hvis jeg vil skifte mailadresse, hvordan gør jeg så


Svar: Følg nedenstående syv trin for at skifte mailadresse.

1. Du opretter en ny mailkonto. Hvis du vælger Gmail kan det gøres ved at følge instrukserne på dette link: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=da

2. Du overfører dine gamle mails og kontakter til den nye mail-konto.

Følg instrukserne på dette link: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=da

3. Importer til Gmail:

Log ind på din nye Gmail

Tryk på tandhjulet for at komme ind til indstillinger

Klik på menupunktet konti og import

Find Importér mails og kontakter for at importere dine mails til Gmail.

Vælg den fil du lige har eksporteret fra din YouSee konto.

4. I den gamle YouSee konto laver du en automatisk videresend af alle mails til din nye mailadresse.

5. I den gamle YouSee konto laver du en automatisk svarbesked, hvor du fortæller, at du har ændret mailadresse. Hver gang nogen skriver til dig, vil de modtage din besked.

6. Når du har overført dine kontakter til det nye mailsystem, skriver du en besked til dine kontakter og fortæller den glædelige nyhed, og at de skal huske at ændre din adresse i deres system.

7. Til sidst ændrer du din mailadresse hos de offentlige myndigheder (skat, kommune osv), bank, fagforening, a-kasse, forsikring, E-Boks osv. Skulle du glemme nogen, vil du stadig modtage deres meddelelser, da du har lavet en videresendelse i dit gamle mailsystem.


Husk at gøre det i god tid inden du opsiger din mailadresse.